TE4 Hønefoss - Oslo videreføres i regi av Brakar

Hovedutvalget for samferdsel i Buskerud besluttet i vinter å anbudsutsette ekspressbuss på strekningen Hønefoss-Oslo med oppstart høsten 2016.Nettbuss Sør AS varslet som en følge av dette vedtaket, samt underskudd på TE linje 4 Hønefoss – Oslo, en mulig nedleggelse fra 01.07.2015. For Nettbuss Sør AS var det derfor lite hensiktsmessig å investere i videre drift, når det offentlige skal overta ansvaret gjennom konkurranseutsetting.

Det har derfor pågått en dialog om en avtale mellom Brakar AS og Nettbuss Sør AS om drift av ekspressbuss på strekningen i mellomperioden frem til oppstart av ny anbudskontrakt høsten 2016. 


Dialogen mellom Brakar AS og Nettbuss Sør AS har ført frem til en omforent avtale mellom partene under forutsetning av at avtalen godkjennes i relevante instanser. Nettbuss Sør AS har derfor varslet nedleggelse av dagens drift av TE linje 4 i regi av Nettbuss Sør AS fra 01.07.2015, i et brev til Buskerud fylkeskommune. 


Dersom avtalen blir godkjent i relevante instanser, vil dette sikre videreføring av dagens tilbud på strekningen Hønefoss - Oslo også etter 01.07.2015.

 

Kundesenter

t: 05070

e: 05070@nettbuss.no